Hírek

Elérhetőségek

Településrendezési Terv módosítása Tájékoztatás és Lakossági Fórumra meghívó

Településrendezési Terv módosítása
Tájékoztatás és Lakossági Fórumra meghívó

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és az érintetteket, hogy a 598/2018. (XI.22.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a település közigazgatási területén a 088/33 hrsz-ú csatorna, 087/1 hrsz-ú csatorna, 086 hrsz-ú csatorna, 071/1 hrsz-ú út, 080/2 hrsz-ú út, 088/16 hrsz-ú út által határolt területre módosítani kívánja a hatályos településrendezési tervét.

A módosítás célja, hogy a 087/2 hrsz-ú területen belül nem a hatályos tervben kijelölt részen, hanem az ingatlan „b” alrészének belső, délkeleti részén épülhessen meg a szennyvíztisztító telep.

Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete alapján a Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a partnerek tájékoztatása közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, az önkormányzat honlapján, és lakossági fórumon történik.

A módosítás tervezetének anyagai elérhetőek itt:

HÉSZ módosító rendelet tervezete
SZ-1 Szabályozási terv külterület, hatályos
SZ-1 Szabályozási terv külterület, módosított
T-1 Településszerkezeti terv – igazgatási terület – hatályos
T-1 Településszerkezeti terv – igazgatási terület – módosított
Településszerkezet leírása

A dokumentáció megtekinthető nyomtatott formában a Dombegyházi Polgármesteri Hivatalban (5836 Dombegyház, Tavasz u. 5.), hivatali időben.

A partnerek véleményének megismerése érdekében

2019. február 22-én (pénteken) 11.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme (5836 Dombegyház, Tavasz u. 5.)

A település közigazgatási területén

  • ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  • a dombegyházi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • a dombegyházi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
  • a Dombegyház nagyközség területén működő vallási közösség

(partnerek)
a lakossági fórumon szóban, továbbá azt követően 8 napon belül írásban tehetnek észrevételt, javaslatot, valamint nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében, melyeket a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (legkésőbb 2019.03.04-ig) a Polgármesternek címezve:

  • a) papír alapon Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának címére (5836 Dombegyház, Tavasz utca 5.) történő megküldéssel,
  • b) elektronikus formában a dombegyhaz@globonet.hu e-mail címre megküldve.

továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Dombegyház, 2019. február 13.

Dr. Varga Lajos sk.
polgármester